Baghira Gian Luca Romann

Baghira (Foto: Claudia Zaugg)